Analiza genetyczna dziedzicznej predyspozycji do raka okrężnicy w rodzinie ze zmienną liczbą polipów gruczolakowatych cd

W celu obliczenia ryzyka założono, że gen jest jednakowo oddalony od dwóch flankujących markerów, YN5.64 i YN5.48, w tym samym przedziale co gen APC. Kliniczna i genotypowa baza danych użyta do tej analizy została zawarta na dysku komputerowym w formacie LINKAGE (dostępna od autorów na żądanie). Wyniki
Dwie gałęzie rodziny wybranych do badań zawierały 115 członków z siedmiu pokoleń. Rak okrężnicy stwierdzono u 15 członków, z których 12 zmarło na tę chorobę. Większość z tych osób była stosunkowo młoda w momencie rozpoznania, w wieku od 35 do 77 lat; Średnia wynosiła 54 lata, w przybliżeniu średni punkt między średnim wiekiem wystąpienia raka okrężnicy i odbytnicy a gruczolakowatością jelita grubego (40 lat3) i sporadycznymi przypadkami raka jelita grubego (67 lat8). Rak jelita grubego został udokumentowany w czterech kolejnych pokoleniach w tym pokoleniu, w sposób zgodny z autosomalnym dominującym dziedziczeniem genu odpowiedzialnego za podatność na raka okrężnicy. Nasze badanie dokumentacji medycznej wykazało, że kilku członków z rakiem okrężnicy również miało niewielką liczbę polipów gruczolakowatych; co więcej, badania endoskopowe wykazały, że niektórzy bezobjawowi członkowie rodziny mieli polipy gruczolakowate okrężnicy. Z naszej oceny objawów klinicznych zidentyfikowano syndrom charakteryzujący się stosunkowo niewielką liczbą dziedzicznych gruczolakowatych polipów jelita grubego – generalnie mniej niż 30 – pojawiających się w wieku 40 lat i podatnością na wczesny początek raka okrężnicy.
Wśród członków rodziny zaobserwowano dużą zmienność fenotypu. Na przykład jeden członek, przedmiot VI-4 na rycinie 1, zmarł na raka okrężnicy, gdy 48, chociaż badanie nie ujawniło widocznych polipów okrężnicy. Dwaj inni, Przedmioty V-11 i V-24, z różnych gałęzi pokrewnych, miały cechy typowe dla gruczolakowatej polipowatej coli. Analiza tkanki usuniętej przez kolektomię, gdy pacjenci ci byli 53, ujawniła setki polipów w obu z nich. Żaden inny członek rodziny nie spełnia ustalonych kryteriów dla gruczolakowatej polipowatości coli; jednak pięciu członków miało wiele polipów żołądka, a jeden miał osteobę żuchwy (przedmiot VII-18), co zwykle wiąże się z zespołem Gardnera, klinicznie odmiennym wariantem gruczolakowatej polipowatej coli. Badania okulistyczne dwóch dotkniętych członków, uczestników VI-10 i VI-12, nie wykazały żadnych oznak przerostu nabłonka barwnikowego siatkówki, który jest czasami obserwowany w polipowatości gruczolakowatej i w zespole Gardnera.
Tabela 1. Tabela 1. Fenotypy kliniczne 12 dotkniętych członków spokrewnionych, dla których dostępne były próbki DNA. Zanim można było zainicjować analizę powiązań, konieczne było ustalenie kryteriów choroby dla rodziny. Ponieważ członkowie, którzy mieli kilka polipów okrężnicy mogą nie być odróżnieni od członków, u których obecność polipów gruczolakowatych były pozornie przypadkowe, kryteria diagnostyczne zostały zdefiniowane prospektywnie w celu zminimalizowania włączenia członków z gruczolakami sporadycznymi. Członkowie rodziny zostali uznani za dotkniętych chorobą, jeśli spełnili co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów: wystąpienie raka okrężnicy w każdym wieku, obecność pięciu lub więcej polipów gruczolakowatych oraz obecność dwóch do czterech okrężnicy gruczolakowatych polipów z wieloma polipami żołądka gruczołów mlecznych9 lub mikroglejów w histologicznych przekrojach okrężnicy.3 Wyniki w wielu polipach żołądka lub mikroglejach byłyby nietypowe w populacji ogólnej
[więcej w: objawy zapalenia okostnej, alkamed, duomed legnica ]