Obniżona aktywność urokinaza oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów z zespołem zaburzeń oddechowych dorosłych ad 5

Porównanie aktywności aktywatora plazminogenu w płynie z płuca oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów z ARDS, pacjentami z innymi ostrymi chorobami płuc i pacjentami w stanie normalnym. Sto mikrolitrów nie zatężonego płynu płuczkowego wolnego od komórek z każdej grupy badano pod względem aktywności fibrynolitycznej w teście z płytką fibrynową, z dodatkiem oczyszczonego plazminogenu i bez niego. Pokazano tylko aktywność zależną od plazminogenu. Wyniki wyrażono jako międzynarodowe jednostki urokinazy na podstawie standardowej krzywej dla urokinazy wykonanej dla każdego testu. Poziome linie oznaczają średnie wartości w każdej grupie. Wolny od komórek płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego normalnie zawiera mierzalną aktywność aktywatora plazminogenu, która jest podobna do aktywności urokinazy 9, 23 w odniesieniu do aktywności urokinaz, porównaliśmy nieskoncentrowane próbki płynu z płukania od pacjentów z ARDS, heterogenną grupą pacjentów z ostrym zapaleniem oskrzeli. choroby płuc inne niż ARDS i osoby normalne. Wyniki przedstawiono w tabeli 2. Średnia czynnościowa urokinazy (. SD) zmierzona w teście z płytką fibrynową była prawie nieobecna u pacjentów z ARDS (0,003 . 0,003 IU na mililitr płynu). W przeciwieństwie do tego, aktywność urokinazy była łatwo mierzalna w płynie do płukania odzyskanym od pacjentów z innymi chorobami płuc (0,118 . 0,08 IU) i zdrowych osobników (0,129 . 0,06 IU). Różnica między pacjentami z ARDS i innymi grupami była istotna (P = 0,001). Podane tu wartości dla aktywności urokinaz u zdrowych osobników są praktycznie identyczne z tymi, które opisano wcześniej w tym laboratorium.10 Wyniki przedstawiono na Figurze 1. Nie było żadnej mierzalnej fibrynolizy niezależnej od plazminogenu w grupie z ARDS lub grupą normalną. jest to, że szybkość fibrynolizy w nieobecności dodanego plazminogenu w płynie po płukaniu z którejkolwiek z grup nie była wyższa niż ta spowodowana dodatkiem samego buforu. Trzech pacjentów z grupy bez ARDS wykazywało aktywność fibrynolityczną niezależną od plazminogenu, która stanowiła w przybliżeniu połowę aktywności urokinazy tych samych próbek. Charakter tego działania nie został zbadany.
Figura 2. Figura 2. Konwersja [125I] plazminogenu na Plazminę w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego z osób zdrowych, ale nie pacjentów z ARDS. Próbki płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego od 10 zdrowych osób i 8 pacjentów z ARDS oceniano pod kątem aktywności urokinaz poprzez bezpośrednie zmierzenie konwersji plazminogenu [125I] na plazminę [125I]. Reprezentatywne fotofluorogramy pokazano dla dwóch normalnych osobników (ścieżki 3 i 4) i trzech pacjentów z ARDS (ścieżki 5 do 7). Ścieżka pokazuje fotofluorogram kontrolny (125I) samego plazminogenu i linia 2 pokazuje konwersję [125I] plazminogenu do [125I] plazminy po inkubacji z 0,1 U urokinazy (uPA). Ta konwersja jest najlepiej widoczna w paśmie dla 25 kd, masy cząsteczkowej lekkiego łańcucha plazminy.
Obniżenie aktywności urokinazy w teście z płytką fibrynową może wynikać z obecności inhibitorów aktywności plazminy lub z braku aktywnej urokinazy. Główne antyplazmy pochodzące z osocza, alfa2-antyplazminy i alfa2-makroglobuliny są nieodwracalnie inaktywowane w kwasowych warunkach, które zachowują aktywność urokinazy i tkankowego aktywatora plazminogenu.24 Jednak próby wywołania utajonej aktywności urokinazy w płynie po płukaniu u pacjentów z ARDS przez traktowanie przy pH 3 przez dwie godziny nie powiodło się, co sugeruje całkowity spadek czynności czynnościowej urokinazy
[podobne: sabo suwałki, przychodnia ciołka, bekpolmasz ]