Obniżona aktywność urokinaza oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów z zespołem zaburzeń oddechowych dorosłych

PATOLOGICZNE badania tkanki płucnej w początkowych fazach zespołu niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS) ujawniają rozlane uszkodzenia zarówno komórek nabłonka pęcherzykowego, jak i śródbłonka naczyń włosowatych, wraz z krwotocznym wysiękiem wewnątrzpęcherzykowym bogatym w płytki krwi, czynniki krzepnięcia fibryny i plazminogen.1 , 2 Kilku badaczy zauważyło wyraźne odkładanie fibryny i fibronektyny wzdłuż przewodów pęcherzykowych z włączeniem szczątków komórkowych, tworząc błony szkliste.1 2 3 4 Biorąc pod uwagę obecność plazminogenu i prawidłową obfitość funkcjonalnego aktywatora plazminogenu typu plazminogenu typu oskrzelowo-osoczowego, spodziewałbym się szybkiej fibrynolizy i przebudowy membran hialinowych, a następnie reepitelalizacji błony podstawnej pęcherzyka. Zamiast tego, proces wygojenia pęcherzyków jest zaburzony, częściowo w wyniku utrzymywania się błon hialinowych bogatych w fibrynę i fibronektynę oraz wewnątrzpęcherzykowych pączków fibryny . 5 Sekwencyjne obserwacje patologiczne Pratta i Basset et al. wskazują, że miejsca wczesnego odkładania fibryny korelują z późniejszym położeniem procesu włóknienia.3, 4 Dane in vitro potwierdzają pogląd, że fibryna i fibronektyna są ważnymi substratami dla przylegania i proliferacji fibroblastów i komórek nabłonkowych. 6, 7 W ARDS po wzroście śródmiąższowych fibroblastów i histiocytów do tych złogów następuje odkładanie siatkówki i kolagenu. Proces ten, któremu towarzyszy wyładowanie pęcherzykowe w komórkach typu II, wydaje się w dużej części odpowiadać za zagęszczenie przegrody pęcherzykowej i zwarte śródmiąższowe zwłóknienie, które są ważną przyczyną zgonu w tej chorobie. We wcześniejszych badaniach nad odkładaniem i resorpcją fibryny u pacjentów z przewlekłymi chorobami zapalnymi płuc, wykazaliśmy, że płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego odzyskany u pacjentów z idiopatycznym zwłóknieniem płuc lub sarkoidozą zmniejszył aktywność urokinazową w porównaniu z tą otrzymywaną od zdrowych osób. Ponieważ podobne patologiczne zdarzenia prowadzące do zwłóknienia były obserwowane w tych bardziej przewlekłych zaburzeniach zapalnych, postawiliśmy hipotezę, że zaburzenie czynności fibrynolitycznej pęcherzyków może być obecne w ARDS. Dlatego porównaliśmy aktywność urokinazy w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego wolnego od komórek od pacjentów z ARDS z płynem od pacjentów z innymi ostrymi chorobami płuc i od osób zdrowych.
Metody
Badana populacja
Osiem pacjentów z ARDS, 9 pacjentów z innymi ostrymi chorobami płuc i 10 normalnych osobników przeszło płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe po uzyskaniu świadomej zgody, jak opisano w innym miejscu. 9 Sześciu pacjentów z ARDS przebadano w Szpitalu Ogólnym w Massachusetts. Sześciu pacjentów z innymi ostrymi chorobami płuc badano w Szpitalu Henri Mondor. Wszyscy inni pacjenci zostali przebadani w Brigham i Szpitalu Kobiet. Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe wykonywano zgodnie z tym samym protokołem w każdym szpitalu. Protokół został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ze szpitali w Stanach Zjednoczonych oraz przez komisję etyczną Société de Réanimation de Langue Française.
Wszyscy pacjenci z ARDS mieli niedotlenienie wymagające wentylacji mechanicznej, zmniejszoną podatność układu oddechowego i ostre rozlane nacieki płucne, ale nie podwyższone ciśnienie w tętnicy płucnej
[patrz też: zuo siedlce, orchidsklepik, przerośnięte migdały ]