Wysokie ryzyko zakrzepicy żył mózgowych u nosicieli mutacji genów protrombiny i u użytkowników doustnych środków antykoncepcyjnych czesc 4

U jednego chorego z zakrzepicą żył mózgowych oraz u dwóch z zakrzepicą żył głębokich występowała zarówno mutacja genu protrombiny, jak i mutacja czynnika V. Ryzyko zakrzepicy żył mózgowych związane z mutacją genu protrombiny było niezależne od obecności mutacji czynnika V, ponieważ wykluczenie nosicieli obu mutacji nie zmieniło znacząco wyników (iloraz szans, 10,0; przedział ufności 95%, 2,4 do 42,1). Wszyscy nosiciele mutacji genu protrombiny byli heterozygotyczni, podczas gdy czterej pacjenci z zakrzepicą żył głębokich byli homozygotyczni pod względem mutacji czynnika V. Wyniki nie zmieniły się zasadniczo po wykluczeniu czterech homozygot z analizy.
Częstość występowania innych przyczyn trombofilii (niedobór antytrombiny, białka C lub białka S lub obecność przeciwciał antyfosfolipidowych) wyniósł 3% zarówno u pacjentów z zakrzepicą żyłowo-mózgową, jak iu osób z grupy kontrolnej, niższą niż częstość występowania u pacjentów z głębokimi żyłami zakrzepica (16 procent). Jeden chory z zakrzepicą żył mózgowych miał zarówno mutację w genie czynnika V, jak i niedobór antytrombiny. Wśród pacjentów z zakrzepicą żył głębokich dwa (2%) wykazywały niedobór antytrombiny, trzy (4%) miały niedobór białka C, jeden (1%) miał niedobór białka S, a siedem (9%) przeciwciała antyfosfolipidowe. Cztery kontrole (3 procent) miały defekty krzepnięcia inne niż mutacje protrombiny i czynnika V (trzy miały niedobór antytrombiny, a jeden miał niedobór białka S).
Inne czynniki ryzyka zakrzepicy
Częstość występowania innych czynników ryzyka zakrzepicy przedstawiono w Tabeli 1. Poza stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, żadna z kontroli nie miała żadnego z czynników ryzyka zakrzepicy w miesiącu poprzedzającym wizytę. U mniejszej części pacjentów z zakrzepicą żył mózgowych niż u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich operacja, uraz lub długotrwałe unieruchomienie (3 procent vs. 18 procent). Ciąża lub stan poporodowy często wiązały się z obydwoma zaburzeniami (80 procent pacjentów z zakrzepicą żył mózgowych i 34 procent osób z zakrzepicą żył głębokich). Najbardziej rozpowszechnionym nenenetycznym czynnikiem ryzyka dla obu zaburzeń było zastosowanie doustnej antykoncepcji. Ośmioro pacjentów z zakrzepicą żył mózgowych (20 procent), 20 z zakrzepicą żył głębokich (25 procent) i 35 osób z grupy kontrolnej (29 procent) było palaczami. Palenie nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żył mózgowych, samo lub w połączeniu z mutacją genu protrombiny lub mutacją czynnika V (danych nie pokazano). Ze względu na dużą częstość stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych wśród kobiet, szczegółowo analizowaliśmy wpływ doustnych środków antykoncepcyjnych i ich interakcji z mutacjami w genach protrombiny i czynnika V w określaniu ryzyka zakrzepicy.
Doustne środki antykoncepcyjne i zakrzepica
Odsetek osób stosujących doustne środki antykoncepcyjne był wyższy wśród kobiet z zakrzepicą żył mózgowych (96%) niż wśród osób z grupy kontrolnej (32%, iloraz szans, 22,1%, przedział ufności 95%, 5,9 do 84,2) (tabela 2) oraz wśród pacjentów z głęboką -za zakrzepicę (61%, iloraz szans, 4,4; przedział ufności 95%, 1,1 do 17,8)
[podobne: Leukocyturia, agaricus, dekstran ]
[więcej w: alkamed, stako słupsk, gulka na szyi ]