Koszty hospitalizacji związane z bezdomnością w Nowym Jorku ad 6

Po drugie, porównaliśmy medianę długości pobytu (nieskorygowaną dla zmiennych towarzyszących) dla sześciu głównych rozpoznań z największą liczbą zrzutów wśród osób bezdomnych: schizofrenii (36 dni dla pacjentów bezdomnych, 29 dni dla pacjentów szpitali publicznych i 21 dni dla pacjentów z prywatnych szpitali), psychoz afektywnych (28, 23 i 17 dni), gruźlicy związanej z HIV (26, 20 i 20 dni), zapalenia płuc związanego z HIV (11, 10 i 12 dni), złamań twarz (9, 6 i 5 dni) i procedury przepuklinowe (3, 2 i 2 dni). Różnice te sugerowały ponadto, że dłuższy pobyt wśród osób bezdomnych nie wynikał z niewielkiego odsetka wartości odstających. Chociaż większy odsetek bezdomnych pacjentów przebywał dłużej niż 60 dni (8,3 procent, w porównaniu z 3,1 procentami pacjentów szpitali publicznych i 1,5 procent pacjentów z prywatnych szpitali), dwie trzecie to pacjenci psychiatryczni, w porównaniu z około jedna trzecia grup porównawczych. Dodatkowe 9 procent bezdomnych pacjentów wypisanych po długim pobycie miało AIDS, więc choroby psychiczne i AIDS stanowiły prawie trzy czwarte długich pobytów wśród osób bezdomnych. Wśród pacjentów z długimi pobytami tylko 1,1 procent bezdomnych pacjentów, 0,4 procent pacjentów szpitali publicznych i 0,1 procent pacjentów z prywatnych szpitali przebywało dłużej niż 150 dni.
Koszt dodatkowych dni za każde wyładowanie
Stwierdziliśmy, że różnice w długości pobytu między bezdomnymi a zakwaterowanymi pacjentami w dolarach z 1997 r. (Średnia dla pobytów prywatnych szpitali i szpitali publicznych) wynoszą 4 094 USD za zwolnienie pacjenta psychiatrycznego, 3 370 USD za wypisanie pacjenta z AIDS, oraz 2 414 USD za absolutorium z wszystkich przyczyn (z wyjątkiem nadużywania substancji, na które pobyt pacjentów bezdomnych był tylko nieznacznie dłuższy niż w grupach porównawczych).
Dyskusja
Zauważyliśmy poważne różnice w przyczynach hospitalizacji i długości pobytu osób bezdomnych i innych osób o niskich dochodach w Nowym Jorku. Zdecydowana większość hospitalizowanych osób bezdomnych miała główne lub współistniejące diagnozy nadużywania substancji lub chorób psychicznych, a prawie trzy czwarte hospitalizowano z powodu warunków, w których często można zapobiec hospitalizacji, w tym nadużywania substancji, chorób psychicznych, zaburzeń oddechowych, urazów, chorób skóry i choroby zakaźne inne niż AIDS. Bezdomni pacjenci pozostawali średnio 4,1 dnia na pobyt w szpitalu, czyli 36 procent, dłużej niż pozostali pacjenci – różnica, której nie tłumaczyły korekty z powodu ubóstwa, ciężkości choroby, chorób współistniejących lub cech demograficznych. Większość dodatkowych dni hospitalizacji stanowiły osoby z zaburzeniami psychicznymi lub AIDS (odpowiednio 57% i 12%). Średni koszt dodatkowych dni za zwolnienie (2 414 USD) wśród osób bezdomnych prawie równa się rocznemu zasiłkowi z tytułu świadczenia pomocy publicznej dla jednej osoby w Nowym Jorku (2 580 USD) 17.
Nasza analiza statystyczna nie mogła wyjaśnić wielu niemierzalnych różnic między osobami bezdomnymi i pacjentami przebywającymi w ośrodkach, które mogłyby wyjaśnić niektóre różnice kliniczne i długość pobytu, które znaleźliśmy. Jednak nasze wyniki były zgodne z raportami pracowników szpitali publicznych, że dłuższe pobyty wśród osób bezdomnych wynikają przede wszystkim z braku mieszkań
[przypisy: diklofenak, belimumab, Corsodyl ]
[podobne: przychodnia ciołka, elektoralna 12a, przerośnięte migdały ]