Obniżona aktywność urokinaza oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów z zespołem zaburzeń oddechowych dorosłych ad 6

Aby dalej badać ten punkt, ocenialiśmy zdolność płynu płuczącego od zdrowych osobników i pacjentów z ARDS do rozszczepienia [125I] plazminogenu bezpośrednio od plazmin, etapu proteolitycznego niezależnego od aktywności przeciwplazminowej. Wyniki (ryc. 2) pokazują, że inkubacja płynu z płukania od zdrowych osobników za pomocą [125I] plazminogenu przez trzy godziny w 37 ° C spowodowała pojawienie się [125I] plazminy (najłatwiej widocznej jako prążek 25-k ścieżki 3 i 4). Przeciwnie, żadna z próbek od trzech pacjentów z ARDS testowanych w tym samym teście nie generowała plazmin (ścieżki 5 do 7), ani próbki płynu płuczącego od innych pacjentów z ARDS. Tak więc, wyniki testu konwersji plazminogenu potwierdziły brak aktywnej aktywacji urokinazy w płynie po płukaniu u pacjentów z ARDS uprzednio wykazanych w teście z płytką fibrynową (ryc. 1). W dalszych badaniach, mieszaniny [125I] plazminogenu i próbki płynu płuczącego od trzech normalnych osobników i trzech pacjentów z ARDS przeszła elektroforezę, a regiony 25-kD żeli zostały pocięte na plasterki i zliczone bezpośrednio w celu pomiaru konwersji plazminogenu. To badanie potwierdziło wyniki testu z płytką fibrynową dla obu grup (dane nie przedstawione). Figura 3. Figura 3. Porównanie poziomów urokinazy-antygenu w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego z osób zdrowych i pacjentów z ARDS. Niekoncentrowany płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego z każdej grupy badano na antygen urokinazy w teście ELISA typu sandwich, w którym stosowano monoklonalne i poliklonalne przeciwciała typu urokinazy. Wyniki wyrażono jako międzynarodowe jednostki urokinazy na mililitr płynu do płukania na podstawie standardowej krzywej dla oczyszczonej urokinazy wykonanej dla każdego testu. Urokinazę wykryto w kompleksach z inhibitorem urokinazy w przybliżeniu w połowie jego rzeczywistego stężenia w tym teście.
Aby ocenić, czy brak mierzalnej aktywności urokinazy można wyjaśnić brakiem enzymu, zmierzyliśmy ilość antygenu urokinazy w płynie po płukaniu u siedmiu pacjentów z ARDS i ośmiu zdrowych osobników za pomocą testu ELISA. Równocześnie wykryto aktywność antygenową urokinazy we wszystkich próbkach płynu płuczkowego przebadanych zarówno od osób zdrowych, jak i od pacjentów z ARDS (ryc. 3). W związku z tym nieobecność samego enzymu nie tłumaczyła niemal nieobecności aktywności urokinazy w płynie po płukaniu u pacjentów z ARDS. Następnie mierzyliśmy aktywność antygenową urokinazy w płynie po płukaniu u 8 pacjentów w grupie bez ARDS, a także u dodatkowych 15 osób zdrowych. Średnia ilość antygenu urokinazy na mililitr płynu do płukania u pacjentów w grupie bez ARDS wynosiła 0,25 . 0,19 IU na mililitr, podczas gdy średnia dla wszystkich 23 zdrowych osób wynosiła 0,34 . 0,32 IU na mililitr. Średnia wartość dla siedmiu pacjentów z ARDS wynosiła 0,38 . 0,18 IU na mililitr. Nie było żadnych statystycznie istotnych różnic między dowolnymi grupami.
Inhibitory Urokinase i Plasmin w płynie do płukania
Figura 4. Figura 4. Korelacja zdolności plazminowej inhibitora z całkowitym stężeniem białka w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów z ARDS. Niekoncentrowany płyn z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego od ośmiu pacjentów z ARDS badano na hamowanie plazminy, jak opisano w tekście
[podobne: jachon, sabo suwałki, gulka na szyi ]